MER INFO UNDER
Arrow
Top Image

Grønn omstilling

Målet til ressursgruppen Grønn omstilling er å styrke næringslivets posisjon på Sørlandet ved å bidra til klima- og miljøansvar i bedriftene, samt styrke den grønne konkurransekraften i næringslivet i landsdelen.

Gruppens oppdrag er:
 

Kartlegging:

Kartlegge hvordan næringslivet på Sørlandet forholder seg til miljø og klima i sine forretningsstrategier, i hvilken grad det oppleves viktig og relevant, og i hvilken grad de opplever at det er et konkurransefortrinn i dag. Kartleggingen kan skje i samarbeid med ekstern part som kan bidra til oppdraget, eller eventuelt gjøres gjennom egne kanaler ut til medlemmene i Næringsforeningen.

 

Kompetanseheving:

Bidra til økt kompetanse om hvordan næringslivet på Sørlandet kan ta del i det grønne skiftet og samtidig styrke sin konkurransekraft. Dette kan gjøres gjennom studietilbud i samarbeid med UiA, gjennom frokostmøter eller andre kurs og programpakker, samt gjennom innhold i Næringsforeningens kommunikasjonskanaler.

 

Styrke rammevilkår:

Bidra til at rammevilkårene for bedrifter som vil ta klima- og miljøhensyn blir så fordelaktige at det driver hele næringslivet i en grønn retning. Dette kan innebære innspill til Næringsforeningens uttalelser knyttet til offentlig planarbeid eller høringer, møtepunkter mellom næringsliv og politikere, eller konkrete innspill til hvordan tilskuddordninger og offentlig innkjøpspolitikk driver frem grønn konkurransekraft.

 

Øke synlighet:

Bidra til å sette dagsorden med aktuelle saker som belyser bedrifters grønne satsing, deres rammevilkår og andre faktorer som kan bidra til å øke grønn konkurransekraft. Det kan være medieutspill, kronikker eller andre arenaer.

 

Løfte frem gode caser:

Løfte frem de bedriftene som lykkes med å ta inn miljø og bærekraft i sin business-strategi – og bidra til at de kan dele av sine erfaringer.

 

Samarbeid

Bidra til å identifisere relevante samarbeidsprosjekter- og aktører, og mål å søke samarbeid der det er naturlig.