MER INFO UNDER
Arrow
Top Image
Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Fagråd for vareeiere

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen jobber strategisk for å påvirke byutvikling i regionen, ivareta næringslivets interesser og jobbe for gode rammebetingelser slik at regionen blir attraktiv for både næringsetableringer og et godt sted å bo.
For å løse denne store oppgaven er det veldig viktig for oss å ha med representanter for våre medlemsbedrifter, som innehar kunnskap om sin bransje – og ønsker å være med å påvirke regionen i riktig retning.
Verktøyet her er blant annet våre fagråd og ressursgrupper som består av ansatte i våre medlemsbedrifter

Vi tror det finnes utfordringer i bransjen som berører hele verdikjeden vareeiere, speditører og transportører. Målet er at dette kan løftes i et slikt forum og diskuteres rundt bordet. Er dette tema eller utfordringer som er av felles interesse for bransjen, kan dette løftes til å bli kompetansehevende arrangementer, eller som næringspolitiske saker. Mandatet til fagråd for vareeiere vil også være å gi sin kompetanse videre til det næringspolitiske arbeidet i Næringsforeningen. Gjennom Næringsforeningen kan fagrådet få påvirkningskraft til å bedre bransjens, og næringslivets betingelser regionalt og nasjonalt.

Fagrådets mandat er å ha fokus på å heve kompetansen i næringslivet på eksport ved å knytte til seg den kompetansen som finnes på dette i virkemiddelapparatet, og få spredt det ut.
Mandatet er også å heve kompetansen i næringslivet på temaer rundt logistikk, innkjøp, transport, salg,bærekraft osv. Fagrådet skal også fungere som en slags kunnskapsbank for næringsforeningens næringspolitiske arbeid ved at vi hvert møte tar en runde rundt bordet, og får et bilde av bedriftenes ferske utfordringer eller suksesshistorier.