Vedtekter

Vedtekter for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen:
1 Formål
Foreningens formål er å fremme næringslivsinteresser i Kristiansandsregionen. Foreningen skal være partipolitisk nøytral.

2 Medlemskap
Alle som driver næringsvirksomhet i Kristiansandsregionen eller nærliggende områder kan opptas som medlemmer i foreningen. Det samme gjelder enkeltpersoner, offentlige institusjoner og andre organisasjoner som driver nærliggende virksomhet i eller utenfor regionen og som kan støtte opp under foreningens formålsparagraf.

Medlemskap fra næringsvirksomheter og offentlige institusjoner gir rett til stemmerett på generalforsamling. Øvrige medlemmer har samme rettigheter og plikter med unntak av stemmerett.

Styret kan godkjenne eller avvise søknad om medlemskap på saklig grunnlag.

3 Medlemskontingent
Medlemskontingent fastsettes på generalforsamlingen med virkning fra neste kalenderår. Medlemskap er først gyldig når medlemskontingent er betalt.

4 Styret
Styret består av 7-9 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Styreleder velges særskilt. I sammenhengende valgperiode og i samme funksjon er valgperioden for styremedlemmer 2 år.  Gjenvalg kan finne sted en gang.

Styret holder møter så ofte lederen finner det nødvendig, eller når 2 eller flere styremedlemmer krever det. For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av medlemmene være til stede. Styret har besluttende og bevilgende myndighet på vegne av foreningen. Det skal føres protokoll over alle styrets møter.

Når intet annet er bestemt i vedtektene, fattes alle beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styret representerer foreningen og forplikter den utad ved underskrift av styrets leder alene eller daglig leder og ett styremedlem i fellesskap.

5 Ressursgrupper
Styret kan opprette ressursgrupper innenfor de fag-, bransje- eller saksområder som til enhver tid er prioriterte satsingsområder for foreningen. Ressursgruppenes deltagere skal primært velges av og blant foreningens medlemmer, og med funksjonstid tilsvarende som bestemt for styret i § 4. Ressursgruppene rapporterer til administrerende direktør.

6 Revisjon
Foreningens regnskap skal revideres av statsautorisert revisor som velges av generalforsamlingen. Revisor skal samtidig vurdere om foreningens midler er anvendt i samsvar med foreningens formål og vedtekter samt overensstemmende med gitte fullmakter.

7 Valgkomite
Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av Generalforsamlingen. Ved sammensetning av Valgkomiteen tilstrebes best mulig bransjebredde. Valgperioden er 1 år, og gjenvalg kan finne sted to ganger.

Styret fastsetter egen instruks for Valgkomiteen.  Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle valg utenom medlemmer av ressursgruppene (se § 5). Foruten vanlig kjønns- og aldersfordeling skal Valgkomiteen tilstrebe en best mulig representasjon fra ulike bransjer i foreningens styrende organer. Valgkomiteens forslag sendes medlemmene med de samme frister som gjelder til generalforsamlingen.

8 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Innkalling til ordinær generalforsamling kunngjøres på foreningens hjemmeside og sendes medlemmene med minst 14 dagers skriftlig varsel og skal inneholde saksliste og vedtektsbestemte vedlegg. Bare saker som er nevnt i innkallingen kan behandles.

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

1. Styrets årsberetning
2. Revidert årsregnskap
3. Revisjonsrapport
4. Fastsettelse av neste års kontingent
5. Valg:
    Styreleder
    Øvrige styremedlemmer
    Revisor
    Valgkomite
    Valg til andre styrer, råd og utvalg som det tilligger generalforsamlingen å velge
6. Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må meldes skriftlig til styret innen en måned før avholdelse av generalforsamlingen.

Medlemmer som har stemmerett (se § 2 og 3) kan bruke denne ved fremmøte på generalforsamlingen eller ved fullmakt.

Det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling når styret finner dette påkrevet eller når minst 10 medlemmer som representerer minimum 10 % av stemmeberettigede medlemmer krever dette. For øvrig gjelder de samme frister for innkalling og stemmerett som ved ordinær generalforsamling.

9 Utmeldelse og eksklusjon
Utmeldelse av foreningen må skje innen 31.12. for at medlemskapet kan avsluttes påfølgende år. Medlemskontingent og serviceavgift må betales fullt ut for det året utmeldingen eller eksklusjonen finner sted.

Styret har anledning til å ekskludere et medlem når det foreligger saklig grunn. Et ekskludert medlem har anledning til å anke avgjørelsen til generalforsamlingen som på sin side avgjør saken ved simpelt flertall. Ankefristen er tre uker.

10 Vedtektsendring
Generalforsamlingen kan endre disse vedtekter når forslagene er meddelt foreningens medlemmer sammen med innkalling til generalforsamling. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  Blanke stemmer anses som ikke avgitte stemmer og teller således ikke med.

11 Oppløsning og fusjon
Forslag om oppløsning kan fremmes av styret eller minst 50 av foreningens medlemmer. Forslaget skal være skriftlig og begrunnet og skal sendes foreningens medlemmer minst 1 måned før innkalling til første ordinære generalforsamling hvor forslaget skal behandles. Endelig avgjørelse treffes på etterfølgende ekstraordinære generalforsamling som innkalles med minimum 1 måneds varsel.

Forslag om å inngå fusjon eller lignende med annen næringsorganisasjon med tilsvarende formål behandles etter reglene i denne bestemmelse og i § 12. For gyldig vedtak kreves minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer i hver av de to påfølgende generalforsamlinger.

Overtagelse av andre foreninger som driver sin virksomhet innenfor formålsparagrafen i disse vedtekter, men som ikke medfører vedtektsendringer, kan vedtas av Styret.

12 Foreningens midler ved oppløsning
Dersom det ved foreningens oppløsning skulle foreligge formue, skal Generalforsamlingen treffe beslutning om anvendelse av denne til andre foreninger, institusjoner eller tiltak som samsvarer med foreningens formål.

Sist endret: 2016-04-16