På bildet assisterende banksjef Kathrine Repstad Falch og banksjef Vidar Skaaland i Søgne og Greipstad Sparebank.

Viktig å samordne interessene

02.12.2015 | Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Søgne og Greipstad Sparebank har i en årrekke samarbeidet med Næringsforeningen. I fjor ble samarbeidet formalisert.
- Et levende og mangfoldig næringsliv er en forutsetning for at vestsiden av Kristiansandsregionen skal fremstå som attraktiv. Det initiativet Næringsforeningen har tatt for å samordne interessene til næringsdrivende i vårt område, og synliggjøre kvalitetene på næringsiden i disse flotte kommunene, oppfatter banken som særdeles viktig. Et slikt initiativ vil vi gjerne være med å støtte opp under, sier banksjef Vidar Skåland i Søgne og Greipstad Sparebank.

I over 150 år har banken vært en viktig medspiller for mange privatpersoner og næringsdrivende i Søgne og Greipstad. Søgne og Greipstad Sparebank har som mål å bli oppfattet som en bank med sterke og gode tradisjoner i Søgne og Songdalen. Banken har en betydelig del av sin aktivitet og sine engasjementer knyttet opp mot næringsdrivende i Søgne og Songdalen. Disse samarbeider banken med i forhold til vanlige banktjenester som rådgivning, kreditt og betalingstjenester. Gjennom samarbeidet med Næringsforeningen har målet vært å bli oppfattet som en konkurransedyktig, næringsvennlig og proaktiv bank som bidrar til vekst og utvikling lokalt.

- Hvordan jobber dere sammen med næringslivet?

Vi har en løpende dialog med Handelsforeningen i Søgne og Næringsforeningen region vest og bidrar med støtte til arrangementer som disse gjennomfører. Vi setter også selv opp ulike arrangementer for våre næringskunder. Gjennom alle disse kontaktene får banken et godt overblikk over hva som er på tegnebrettet av reguleringsmessige forhold av betydning for næringsdrivende i de to kommunene. Dette er en viktig kunnskap for oss som lokalbank. Banken har for øvrig også en god dialog med Søgne og Songdalen kommuner, og ser at mange utviklingsrettede aktiviteter krever en god samordning mellom enkeltaktører, interesseorganisasjoner for næringslivet og offentlig forvaltning.

- Hva er viktig at Næringsforeningen prioriterer?

Foreningen har engasjert seg i viktige saker som ny E 39 og ny videregående skole i Søgne. I store prosjekter av denne karakter, hvor det er sterk kamp om fellesskapets knappe ressurser, er det viktig med en samlende aktør som kan tale næringens sak og gjerne også bringe nye perspektiver inn i debatten. Her har Næringsforeningen en viktig rolle å spille. For øvrig bør Næringsforeningen legge til rette for økt samarbeid mellom næringsdrivende, og mellom næringsaktører og offentlig forvaltning. Sammen er vi mye sterkere! sier Skåland.

Næringsforeningen er strålende fornøyd med å ha en så god samarbeidspartner, støttespiller og diskusjonspartner som Søgne og Greipstad Sparebank.

- Vi har felles interesser i å utvikle engasjementet i næringslivet, jobbe opp mot kommunene og utvikle aktiviteter som skaper god business for næringslivet, sier Anita S. Dietrichson, adm. dir. i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.
facebook

Relaterte saker