SPENN

TVERRFAGLIG INFRASTRUKTUR

15.05.2015 | Kristin Wallevik, administrerende direktør i Agderforskning
Samspill mellom ulike former for infrastruktur gir verdiskapning.
Infrastruktur er helt vesentlig for vårt samfunnsliv. Vi snakker om infrastruktur for transport, kunnskap og sosial infrastruktur. Samspill mellom disse er nødvendig for å tiltrekke kompetent arbeidskraft, sikre gode rammevilkår for bedriftene, og være en god region å bo i. Med en velutviklet kunnskapsinfrastruktur bindes samfunnet sammen.

Funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner er av sentral betydning for tilgangen til arbeidskraft og en viktig suksessfaktor i den stadig tøffere konkurransen om kompetanse. Flere innbyggere opplever god tilgang til samfunn og arbeidsliv gjennom god transportinfrastruktur. Det er viktig både for bedriftsledere og innbyggere. Agders regionale ledelse arbeider med å optimalisere løsningene på vei, bane, havn og flytrafikk, samt god kapasitet på den digitale infrastrukturen. Dette er meget positivt.

Den sosiale infrastrukturen er de politiske og institusjonelle forhold som har betydning for verdiskapning og investeringer.

Dette inkluderer alt fra skole, barnehager, boliger og kulturbygg til næringspolitiske virkemidler. Her har tilrettelegging for investeringer betydning for bedrifters lokalisering. Sosial infrastruktur handler også om den kulturen regionen skaper for entreprenørskap og nyskaping. En sterk sosial infrastruktur gir et godt grunnlag for å bygge en motstandsdyktig og bærekraftig region og er et viktig virkemiddel i den pågående konkurransen om lokalisering. Den regionale kunnskapsinfrastrukturen binder sammen de ulike formene for infrastruktur slik at vi kan dra nytte av en velfungerende transportinfrastruktur sammen med en sterk sosial infrastruktur. Målet er å ha en kunnskapsproduksjon som er tilpasset næringslivets behov. Sterke og relevante FoUinstitusjoner er viktig i dette samspillet. Universitet i Agder må tilby studier som underbygger regionens behov for kompetanse, både i de generelle utdanningstilbudene og innen etter- og videreutdanning. Tilbudene må utvikles i tett samarbeid med arbeidslivet for å sikre relevans. UiA og næringslivet må finne gode samarbeidsplattformer for å definere de fremtidige behovene. Riktige studietilbud kan videre bidra til at en høyere andel studenter velger å bli boende i regionen etter endt studium. Også innenfor videregående opplæring er det viktig å være i tett dialog med arbeidslivet for å utdanne den tidsriktige kompetansen, spesielt innenfor de yrkesrettede fagene. En sterk industriell sektor med vesentlig andel FoU bidrar til å bygge et robust og diversifisert næringsliv.

Samspill mellom ulike former for infrastruktur er nødvendig. Tiltakene må underbygge hverandre, samordnes og koordineres. Agder har mange samarbeidsarenaer og når disse utnyttes riktig vil det bidra til en positiv utvikling for hele regionen.
facebook

Relaterte saker