Bymiljøpakken

11.12.2015 | Anita S. Dietrichson
Næringsforeningen har en særdeles aktiv ressursgruppe for infrastruktur og byutvikling. I dag fikk gruppen presentert bymiljøavtalen som det jobbes med i knutepunktet.
Prosjektleder Jo Viljam Drivdal (Vest-Agder Fylkeskommune)  var til stede i ressursgruppen for infrastruktur og byutvikling. Hensikten var å bli mest mulig oppdatert på status i dette arbeidet. Bymiljøavtalen har som hovedmål å legge til rette for nullvekst for personbiltrafikken. Nullvekst for personbiltrafikken vil si at hele økningen i personbiltrafikken skal tas av kollektiv, sykkel og gange. For å nå denne målsettingen er det nødvendig å sette i verk tiltak som gjør at flere lar bilen stå og istedenfor bruker kollektivsystemet, sykler eller går.

[caption id="attachment_4505" align="alignnone" width="400"]111215Ressursgruppe1 Prosjektleder Jo Viljam Drivdal viser skisse over kollektivtransport-trasèen[/caption]

Det er en realitet at man vil prioritere opp de områdene som man oppnår størst og best måloppnåelse i forhold til hovedmålet.  Kristiansandsregionen er en region som har en spredt bebyggelse, og tiltakene vil i stor grad måtte sentreres inn mot de mest folkerike områdene. For tiden jobbes det med et førsteutkast til en portefølje, og det store spørsmålet er om man når det store målet, for å bli prioritert opp i forhandlingene med samferdselsdepartementet. En annen utfordring er å finne en god løsning på bompengeproblematikken.

[caption id="attachment_4506" align="alignnone" width="400"]Lysbildet viser prosjektene og tenkt finansiering av disse Lysbildet viser prosjektene og tenkt finansiering av disse.[/caption]

 

[caption id="attachment_4508" align="alignnone" width="400"]Bymiljøavtalens tre størst utfordringer Bymiljøavtalens tre størst utfordringer[/caption]

Det er tre hovedutfordringer knyttet til nullvekstmålet:

  • Gode, sentrale kollektivknutepunkter

  • Boligutbygging og fortetting i gang- og sykkelavstand fra kollektivknutepunkter

  • Parkeringsløsning


En av utfordringene er analysen på kvantiative og kvalitative mål som settes i forhold til hovedmålet.

Styringsgruppen ønsker å komme i forhandlinger så fort som mulig. Leder av styringsgruppen er ordfører i Kristiansand, Harald Furre.

 

----------------

Fakta: I Nasjonal Transportplan legges det opp til at de ni største byene skal inngå en Bymiljøavtale. Avtalen skal være helhetlig og se tiltak innenfor vei, kollektivtransport, sykkel og gange under ett, for på den måten å få best mulig effekt.

Avtalene skal fremforhandles med Samferdselsdepartementet, som har lagt noen føringer for arbeidet:

  • Tiltakene skal gjennomføres der det har størst virkning.

  • Det er utarbeidet indikatorer som den enkelte avtale vil bli målt opp mot.

  • Det er gitt enkelte retningslinjer for utformingen av avtalene


Kilde: Vest-Agder Fylkeskommune
facebook

Relaterte saker