SPENN

VISJON OG VILJE I REGIONEN

20.04.2015 | Harald Furre, Høyres ordførerkandidat i Kristiansand
Vil kommunene i Kristiansandsregionen være offensive og skape en moderne region hvor grenser og oppgaver tar hensyn til at vi er ett bo- og arbeidsmarked, eller vil kommunereformen resultere i at minimumsvariantene velges?
Dette spørsmålet avgjøres i løpet av året som kommer, og etter min mening er det svært positivt at næringslivet nå engasjerer seg aktivt. Vi trenger personer og organisasjoner med visjon og vilje!

Årsaken til at kommunereformen for 50 år siden ble en suksess, var at kommunene tilhørte samme bo- og arbeidsmarked. Kommunene vokste sammen på grunn av boligbygging og plassering av arbeidsplasser. Litt smertefullt i starten, men på lengre sikt åpenbart fornuftig. Vi må ha et 50-årsperspektiv når vi nå skal diskutere kommunereform igjen. Hva er det som i dag og om 50 år er de naturlige bo- og arbeidsmarkedene som nye kommunegrenser skal omkranse? Hvor er det folk bor, jobber og beveger seg i hverdagen? Innen hvilken geografi er det fornuftig at politikk som dreier seg om næringsutvikling, boligbygging, transport og tilbud av kommunale tjenester ses i sammenheng?

Innen hvilken geografi skal folk få være med å forme utviklingen gjennom demokratiske valg?

Ett av mitt partis slagord er at vi må «forandre for å bevare». Vi har mye godt som må bevares i vårt

samfunn. Samtidig endrer samfunnet seg raskt. Derfor er konservative Høyre et endringsvillig parti, også i spørsmålet om kommunereform. Vi må forandre de geografiske grensene for å bevare en demokratisk styrt kommune som kan håndtere de utfordringene som innbyggerne og næringslivet står overfor. Skal vi samtidig ha et generasjonsperspektiv er det nødvendig å tenke stort, ikke bare «hoppe over gjerdet» der det er lavest.

Regjeringen har laget en ambisiøs plan for kommunereformen. Siste utspill fra regjeringen er at store bykommuner, slik som Kristiansandsregionen kan bli, kan få overta en rekke oppgaver som kan bidra til å skape helhetlige tjenester og helhetlig planlegging innen felles bo- og arbeidsmarkeder. Videregående skoler og kollektivtransport er de viktigste oppgavene som større bykommuner kan få overført.

I løpet av 2016 skal mye være avklart, og for tiden utredes det landet rundt. Det skal bli interessant å se på resultatet av utredningsarbeidet i Knutepunkt Sørlandet. Jeg er imidlertid tvilende til at kjølige

analyser vil gi de endelige svarene. Analysene vil påpeke fordeler, ulemper og mulige løsninger. Men her trengs det både visjoner og vilje. Min visjon er en ny storkommune som omfatter alle kommunene i

Knutepunkt Sørlandet der vi klarer å bevare nærheten men også skape vekst, utvikling og nasjonal synlighet. Skal vi klare det, trengs det godt lederskap både politisk, administrativt og i næringslivet.
facebook