The battle of the forms

16.02.2015 | Jens Richard Andersen, Advokat i advokatfirmaet Kjær & Lars Andreas S. Haugstvedt, Advokatfullmektig i advokatfirmaet Kjær
Hvordan behandler man uforenlige kontraktsvilkår? Advokatfirmaet Kjær har skrevet en kronikk om temaet.
Vare­ og tjenesteomsetning skjer ofte basert på standard- vilkår utarbeidet av selger (salgsvilkår) eller kjøper (inn- kjøpsvilkår).

Moderne  avtaleprosesser er ofte relativt enkle. Eksempelvis ber en engelsk kjøper en norsk selger om tilbud på en heisekran  per e-post. Selger svarer med å angi pris på 1,3 millioner, samt leveringstid og sted, og vedlegger sine salgsvilkår. Kjøper bekrefter kjøpet og vedlegger sine kjøpsvilkår.

Kranen leveres og monteres på en lekter i Newcastle der den velter på grunn av materialfeil. Kranen og lek- teren blir skadd, og last går på sjøen. Skadene utgjør ni millioner. Det er duket for erstatningskrav.

Problemet oppstår ved at salgsvilkårene sier at selger ikke er erstatningsansvarlig for materialfeil og aldri utover kranens verdi, men kjøpsvilkårene har ingen slike begrensninger. Salgsvilkårene bestemmer tvisteløsning ved Kristiansand tingrett, kjøpsvilkårene viser til vold- gift i London. Vilkårene er uforenelige. Hva skal gjelde?

Tvist om uforenelige vilkår kalles internasjonalt «the Battle of Forms». Problemet løses forskjellig i ulike land, men sjeldent finnes klare regler. Noen hovedregler kan nevnes. I USA vinner normalt «tilbudsgivers» salgsvilkår, uavhengig av hvem som først presenterer egne vilkår. I England har man tradisjonelt benyttet «last shot», de sist fremlagte vilkår vinner, ofte kjøpers vilkår. I Nederland

er derimot hovedregelen «first shot», de først fremlagte vilkår vinner. I Tyskland er hovedregelen «knock out», ingen av de uforenelige vilkår vinner, i stedet gjelder vanlig tysk rett. I en norsk lagmannsrettssak anvendes «knock out», men endelig avklaring har vi ikke.

For vår norske selger kan konse- kvensene av uforenelige  vilkår bli at kjøper starter voldgiftssak i Lon- don. Voldgiftsretten vil ganske sik- kert anvende engelsk rett og «last shot», slik at selgers ansvar ikke er begrenset av salgsvilkårene. Selger risikerer å måtte betale ni millioner i stedet for ingenting eller maksi- mum egen ansvarsbegrensning (1,3 millioner), og vil uansett pådra seg meget store saksomkostninger. På toppen av det hele risikerer selger at hans ansvarsforsikring ikke dekker risiko utover egne salgsvilkår.

Kan slike tvister unngås? Et godt stykke på vei.

  1. Protester alltid skriftlig dersom den andre part oversender uaksep- table standardvilkår.


Sørg for at egne standardvilkår
facebook