SPENN
Harald Furre, Høyres ordførerkandidat i Kristiansand og Mette Gundersen, Abeiderpartiets ordførerkandidat i Kristiansand.

Foto: Kjell Inge Søreide

Ordførerduellen

24.08.2015 | Arne Roger Janse
Høyres Harald Furre og Arbeiderpartiets Mette Gundersen er de to store ordførerkandidatene i Kristiansand. Vi har stilt dem fire spørsmål og latt dem stille ett spørsmål til hverandre.
HVA ER VALGETS VIKTIGSTE SAK

Furre: Skole. Å bygge kunnskap for neste generasjon er avgjørende for et godt næringsliv i Kristiansand. Samtidig er en god skole viktig for rekrutteringen til dagens næringsliv. Om vi ønsker å tiltrekke oss de beste hodene, må Kristiansand fremstå som en attraktiv by å bo i for hele familien. Da må Kristiansand-skolen være en av landets beste.

Gundersen: Skole, helse, miljø og arbeid. Akkurat nå er den stigende arbeidsledigheten den største utfordringen. På lang sikt er klima og omlegging til såkalte grønne næringer viktig.

HVA ER DEN VIKTISTE NÆRINGSPOLITISKE SAKEN?

Furre: Sørge for at Kristiansand er en JA-kommune med fokus på vekst og innovasjon. Kristiansand skal være en by som søker løsninger, og samarbeider godt med byens næringsliv.

Gundersen: Omstillingen i den oljerelaterte bransjen. Flere av NODE-bedriftene står midt i en svært krevende tid. Ansatte er utrygge for jobbene sine. Lokalt har vi dessuten slått fast at vi ikke støtter forslaget om søndagsåpent. For deler av handelsnæringen er dette en viktig næringspolitisk sak, og jeg er tilfreds med at flertallet i bystyret ser dette.

HVA ER DET BESTE DITT PARTI KAN GJØRE FOR Å VIDEREUTVIKLE REGIONENS NÆRINGLIV?

Furre: Sørge for at regionens næringsliv har gode rammebetingelser, og aktivt benytte oss av den kompetanse som næringslivet besitter. Det gjør vi best med prosjekter som er basert på et godt offentlig-privat samarbeid, og en erkjennelse av at private aktører i mange tilfeller har like gode, eller bedre, løsninger enn det offentlige alene. Utvikling av Universitetet i Agder og samarbeidet med næringsliv er også viktig.

Gundersen: De regionale utviklingsmidle- ne, som regjeringen har kuttet kraftig i, vil vi få på plass igjen. Miljøteknologiordnin- gen, som har slått gunstig ut for Sørlandet vil vi også styrke.   Videre mener jeg at kommunen bør ta på seg en langt mer aktiv rolle og ta initiativ til samhandling mellom de private og det offentlige for å få flere midler lokalt til omstilling, forskning og       innovasjon. Målet må være at kom- munene er en naturlig samarbeidspartner for næringslivet i videreutviklingen av regionens arbeidsplasser.

HVORDAN KAN REGIONEN BLI ENDA MER ATTRAKTIV Å ETABLERE SEG I FOR NYE NÆRINGER?

Furre: Vi må legge til rette for alle nye næringer som ønsker å etablere seg i byen med å tilby gode og tilgjengelig areal, samtidig som vi sikrer at tilhørende

infrastruktur fungerer optimalt. Vi kan ikke ha strengere reguleringer eller parkeringskrav enn kommunene rundt oss. Å få gjennomført en kommunereform som ser på kristiansandsregionen som én kommune og ett arbeids- og boområde, er noe vi må strekke oss langt for å få til.

Gundersen: Full barnehagedekning, gode skoler og høy kvalitet på helse- og omsorgstjenester er et must for å få folk til å bosette og etablere seg her. I tillegg skal regionen være attraktiv med tanke på boligpriser og kulturtilbud. Dette skal vi gjøre sammen med de andre kommunene i regionen. Med eller uten kommunereform, her må vi ha felles strategi.

FURRE: HVA VIL DU GJØRE FOR Å BIDRA TIL EN NY KOMMUNE­ STRUK TUR SOM SAMLER KRISTIANSANDSREGIONEN TIL EN NY, STØRRE OG MER NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE?

Gundersen: Jeg vil lytte til hva de omkringliggende kommunene ønsker, og finne løsninger til det beste for hele befolkningen i Knutepunktet. Men først må ditt og mitt parti bli enige om posisjonen til Kristiansand, slik at vi opptrer samlet og omforent fra rådhuset her i byen.

GUNDERSEN: KRISTIANSAND KOMMUNE HAR FORPLIKTET SEG TIL Å HA EN LÆRLING PER 1000 INNBYGGER. DET VISER SEG Å VÆRE FOR LAVT. SAMTIDIG VOKSER UNGDOMSLEDIGHETEN. VIL DU VÆRE MED MEG PÅ Å MINST DOBLE ANTALLET LÆRLINGER I KOMMUNEN I LØPET AV DE NESTE TO ÅRENE?

Furre: Jeg er opptatt av å bidra til å skaffe flere lærlinger både i privat og offentlig sektor. Kommunen har i dag nådd målet om én lærling per 1000 innbygger. Hvor mange læringer vi skal ha de neste årene, må vurderes i budsjettsammenheng. Regjeringen har nylig økt lærlingtilskuddet med 10 000 kroner. Dette kan gjøre det lettere å ta inn flere lærlinger. Kommunen har også en rolle overfor næringslivet for å stimulere bedrifter til å ta inn lærlinger for eksempel i forbindelse med innkjøp.
facebook