SPENN

Nytt prestisjeprosjekt for likestilling

22.02.2016 | Tekst: Camilla Høy, Foto: Anders Martinsen
Næringsforeningen skal, i samarbeid med fylkeskommunene i Agder, gjøre Sørlandet til en foregangsregion innen likestilling i arbeidslivet. Nå inviteres bedrifter med i et spennende pilotprosjekt.
-  Vi må ta grep for å bli bedre på likestilling på Sørlandet. Vi må tenke litt nytt! Ideen med dette prosjektet er å utstyre bedriftene med de verktøy som trengs for å bli best i landet. Lykkes vi, kan prosjektet ende opp med å skape en ny nasjonal standard for likestilling innen arbeidslivet, sier Helle Ingeborg Mellingen, rådgiver for likestilling, inkludering og mangfold i Vest-Agder og Aust-
Agder fylkeskommuner.

Fylkeskommunene og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen går nå sammen om et pilotprosjekt hvor målet er å få mer likestilling i arbeidslivet, ikke bare med fokus på kjønn, men også etnisitet og funksjonsevne.

– Det er viktig å få med at dette er et prestisjeprosjekt. Her må man søke om å få delta, og vi ønsker et bredt spekter av virksomheter, både fra det private og det offentlige, påpeker Ingrid Michalsen, redaktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Hun har ansvar for å følge opp prosjektet fra foreningens side, mens Mellingen, som har faglig bakgrunn som kjønnsforsker fra Universitetet i Agder, og har vært engasjert i likestillingsarbeid i regionen i flere år, er prosjektansvarlig. Mellingen har hentet inspirasjon fra Frankrike, som helt siden 2004 har hatt en egen sertifiseringsordning for likestilte bedrifter. Basert på denne modellen, gjennomførte hun i 2014 et forprosjekt, som førte likestillingsforskere fra FAFO og offentlige og private virksomheter sammen. Her ble det diskutert om en slik sertifisering kunne tilpasses norsk arbeidsliv. Det ble også utviklet noen kriterier for hva som bør kjennetegne en bedrift som jobber aktivt og systematisk med likestilling.

Positiv til sertifisering.
Blant bedriftene som deltok er Hennig-Olsen Is.

– I forprosjektet har vi diskutert og utvekslet erfaringer om ulike likestillingstiltak. Vi har lært en masse av hverandre, og vi har fått verktøy til å sette prosedyrer mer i system, forteller HR-sjef, Linda Larsen. Hennig-Olsen Is har sammen med de tillitsvalgte hatt fokus på likestilling og mangfold i en årrekke, og bedriften har satt ned et eget likeverd- og mangfoldsutvalg.

– En sertifiseringsordning for likestilling som det nå legges opp til, vil derfor være et stort fortrinn for oss, blant annet i forhold til omdømme og rekruttering. Vi ser helt klart verdien av å bli med videre i denne prosessen, sier Larsen.

Neste steg i arbeidet mot et mer likestilt Agder blir altså å gjennomføre pilotsertifiseringer av et titalls offentlige og private virksomheter i regionen. Pilotprosjektet går over to år og har fått én million kroner i støtte av Barne- og likestillingsdepartementet, mye takket være iherdig innsats fra Sørlandsbenkens Ingunn Foss (H), andre og Agders to fylkesordførere.

En sparringspartner.
– Vårt mål er å få flere kvinner i lederstillinger, mer mangfold på arbeidsplassen, og bedre tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelse. Bedriftene om ønsker å være med i dette
prosjektet, må være åpne og ærlige om det som eventuelt ikke fungerer på arbeidsplassen, og det må foreligge en vilje til å snu om på ting, forklarer Michalsen som er påtroppende
redaktør av SPENN fra og med neste utgivelse av magasinet.

Prosjektet vil bistå med workshops og fagdager, oppfølging av virksomhetene og bruk av konsulenter for etterprøving av innsats og resultater.

– Vi skal være en sparringspartner som bedriftene kan diskutere alle lags utfordringer med, sier Mellingen, og lover følgende:
– Dersom pilotprosjektet blir en suksess, kan dette bli en sertifiseringsordning og et system for likestilling i arbeidslivet som resten av landet vil se til. Det hadde vært noe!
facebook