SPENN
Styreleder i Kruse Smith, Sissel Leire.

Ni bedriftsledere: Slik blir 2016

17.02.2016 | Arne Roger Janse
HELENE FALCH FLADMARK, daglig leder i NCE Eyde

16 Helene Flatmark_foto_Kvamso

- Omstilling er ordet som vil betegne næringslivsåret på Sørlandet. For meg er omstilling ikke et negativt ord. Jeg håper og tror 2016 blir året da det grønne skiftet virkelig skyter fart. I Eyde-klyngen har kontinuerlig omstilling, særlig i grønn retning, vært nøkkelen til konkurransekraft. Mange andre bedrifter på Sørlandet også ser muligheter når ressursknapphet og bærekraftige
løsninger er førende. Jeg tror det vil komme flere til i år. Jeg har stor tro på internasjonalt gjennomslag for noen av de nye teknologibedriftene som leverer produkter til det internasjonale
markedet innenfor ny fornybar energi. Jeg frykter at oljenedturen kan føre til nedleggelser, ikke bare nedskalering. Håper det ikke skjer! Det er gode tider i store deler av prosessindustrien på Sørlandet. Bedriftene nyter godt av lav kronekurs og høster fruktene av produktivitetsforbedringer de siste årene. Det er etterspørsel etter spesialiserte materialer både til fornybar energi, batteri, elektroniske produkter og miljøvennlig transport. Selv om turbulens i Kina skaper usikkerhet, er det langsiktige bildet at verden trenger disse produktene. Å produsere produkter til lavutslippssamfunnet, effektivt og med minst miljøfotavtrykk, gjør hele bransjen konkurransedyktig.

REIDAR FUGLESTAD, daglig leder i Dyreparken Utvikling

16 styreleder_fuglestad3

- 2016 vil selvsagt bli preget av noen mørke skyer over regionen vår. Oljebransjen er inne i en vanskelig situasjon, og som bedriftsleder er jeg opptatt av enkeltmenneskene som berøres av dette, og
viktigheten av å se disse. Vi vil nok se indirekte ringvirkninger av oljekrisen som vi ikke har oppdaget enda, det må vi være forberedt på. Heldigvis er ikke alt grått. Flere bransjer i vår region står veldig sterkt for øyeblikket, blant annet prosessindustrien. Bedrifter som Nikkelverket og GE Healthcare har en enorm konkurransekraft og er verdensledende innenfor sine kompetanseområder.
Jeg vil også trekke frem IT-bransjen. Norge har lenge ligget langt fremme teknologisk og digitalt, og denne bransjen er prismessig mye mer internasjonal konkurransedyktig nå, som følge av svak kronekurs. Jeg tror derfor IT-næringen vil overraske og blomstre i 2016. Utsiktene for oss som lever av ferie og fritid er også svært gode, og vi får hjelp av kronekursen og av uro mange andre steder i verden, som gjør at flere foretrekker å feriere i Norge. Strømmen av utenlandske vinterturister til Norge er sterkt økende fra i fjor. Alt i alt tror jeg ikke oljesituasjonen vil ha noen større
innvirkning for opplevelses- og feriebransjen. Vi går et lyst år i møte.
«Vi får hjelp av kronekursen og av uro mange andre steder i verden», Reidar Fuglestad, daglig leder i Dyreparken Utvikling

HELGE HAMMERSBØEN, regionbanksjef  i DNB

5599_DNB_1091

- Sørlandet har det siste tiåret hatt en sterk oljeindustri og bygg- og entreprenørsektor, mens andre deler av eksportindustrien har slitt med oljedrevet kostnadsnivå og kronekurs. Nå er dette snudd på hodet. Oljerelatert har gått fra å være motor til å bli bremsekloss. 2016 vil trolig by på stigende oljepris og styrket krone. Industrien vil styrke konkurransekraften, blant annet ved å utnytte evnen til omstilling og innovasjon ved å ta i bruk ny teknologi som robotisering og digitalisering. For DNB er og blir det viktig å støtte næringslivet gjennom bedriftens ulike faser. DNB satser på gründere og oppstarts- og vekstbedrifter, og har utlånskapasitet til å finansiere gode prosjekter med stabile kontantstrømmer. Samtidig må politikere bidra til å gjøre Kristiansand
mer næringsvennlig og til å bli en attraktiv by for bedrifter å etablere seg i. Årets overraskelse blir regionens evne til omstilling, taktskifte og utnyttelse av landsdelens kompetanse i nye markeder. Industrien har stor evne til innovasjon og vil få glede av den. Årets skuffelse blir økt arbeidsledighet.

HØYE G. HØYESEN, administrerende direktør i MacGregor Norway

H+©ye_0023

- De store bemanningsreduksjonene innenfor olje og gass vil nok prege året tungt. Men jeg tror også vi vil se nye bedrifter etablere seg her i regionen som følge av god tilgang på svært kvalifisert arbeidskraft og et godt leverandørnettverk, men dette kan naturlig nok ta noe tid. Det vil ikke forbause meg om vi ser nye tekniske løsninger bli lansert i løpet av året, for eksempel i form av
mer kostnadseffektive løsninger, spesielt innenfor olje og gass. Dette vil igjen kunne gi nye arbeidsplasser. Vi er avhengige av et godt og sterkt universitet som produserer høykompetent
arbeidskraft. Jeg håper UiA blir tilgodesett med gode budsjetter for å fortsette den positive utviklingen. Jeg håper også all nødvendig finansiering rundt Mechatronics Innovation Lab faller på plass, for vi som utvikler og leverer høyteknologi, trenger tilgang på et godt laboratorium der vi kan teste ut våre konsepter. I vår bransje skal vi nok igjennom noen tøffe tak, spesielt bedriftene som er snevre i sitt produktområde. Det er viktig at bedriftene beholder nøkkelkompetansen. Når markedet kommer tilbake, er vinnerne de som har nedskalert, slik at de raskt kan oppskalere
igjen.

SISSEL LEIRE, styreleder i Kruse Smith

16 Sissel Leire_DSC_4215

- Næringslivet på Sørlandet vil gjennomgå den største omstillingen på lang tid i løpet av 2016. Lav oljepris og økt bevissthet rundt skifte fra fossil til fornybar energi, påvirker mange næringer. Jeg håper og tror at vi er nærmere en løsning for infrastruktur til grønne datasentre i vår region – med fiberkabel til utlandet. Sørlandet er blitt mer internasjonalt og flerkulturelt, integrering vil
prege også næringslivet. Eiendomsutvikling og byggenæringen er veldig avhengig av boligsalg, som igjen er avhengig av utviklingen i arbeidsledigheten. Det blir avgjørende for min bransje at
boligsalget ikke kollapser. Viktigst for byggenæringen på Sørlandet er å ikke «kjøpe» seg jobber. Konkurransen er knallhard og vi vil trolig ha utfordringer med å beholde alle ansatte gjennom året.
Årets overraskelse blir «Jøss – så bra det gikk!» Vi klarte omstillingen, vi fant nye løsninger. Det ble fart i offentlige bestillinger innen infrastruktur og offentlige bygg som skoler og barnehager. Vårt nye veiselskap hjalp oss fort i gang med kontraktstyper, både i størrelse og form, som løftet Sørlandet med på verdiskapningen. Jeg håper også at nettverk som NODE og Eyde vil overraske oss positivt med smarte omstillinger.
«Årets overraskelse blir «Jøss – så bra det gikk!» Vi klarte omstillingen, vi fant nye løsninger. Det ble fart i offentlige bestillinger innen infrastruktur og offentlige bygg som skoler og barnehager», Sissel Leire, styreleder i Kruse Smith

HARALD FURRE, ordfører i Kristiansand (H)

16 harald-furre-

- Det blir et rufsete år, hvor vi blir preget av nedbemanningen i olje- og gassindustrien. Samtidig ser vi at andre næringer er inne i en veldig god utvikling. Jeg er spent på hvordan arbeidsmarkedet klarer å utnytte de ressursene som blir ledige i olje og gass. I 2016 oppstår det et tidsvindu som gjør det mulig for andre deler av næringslivet, og også offentlig sektor, å få tak i dyktige folk til en
rimelig penge. De som har muligheten til det, bør absolutt utnytte dette tidsvinduet. Olje- og gassindustrien sliter, men må på ingen måte avskrives. Olje og gass vil fortsatt være en stor og
viktig næring på Sørlandet i mange år fremover. For Kristiansand kommune er det i alle fall tre ting som er viktige: Ny kommunestruktur, tilrettelegge for at det skapes nye jobber og omstilling
i næringslivet, og god integrering av flyktninger. Vi opplever at næringslivet er ivrig i heiagjengen for store kommuner, og jeg håper og tror vi skal få til å slå sammen de fem kommunene som nå forhandler. Årets skuffelse kan fort bli at arbeidsledigheten stiger fordi vi ikke klarer å skape nye jobber. Vi får heldigvis noe hjelp av en lav kronekurs, som generelt er bra for norsk næringsliv.

 

 

 

 

 

 

GEIR AUSLAND, administrerende direktør Elkem Solar

geir ausland

- En god del av næringslivet i landsdelen baserer seg på eksport eller turisme. For disse bedriftene vil året by på gode muligheter. Gunstige valutakurser, sammenliknet med de siste årene,
trekker riktig vei – selv om det er usikkerhet i enkelte markeder internasjonalt. Når året er omme tror jeg vi vil konkludere med at 2016 ble et år da det ble klarere for enda flere at fossilalderen ikke kommer til å vare evig. Det finnes jo også en grunn til at det skal vi være glade for. Det viktigste i 2016, både for oss og for andre, tror jeg er å ikke tro at «det går nok snart over», men ta
grep umiddelbart i forhold til det endringsbildet vi ser. Årets overraskelse? At det ikke blir så helsvart som man kan få inntrykk av i dagens mediebilde, blant annet fordi andre næringer veier opp for en del av det som forsvinner i oljerelaterte næringer. Jeg tror ikke på noen virkelig store skuffelser på Sørlandet i år. Jeg ville satset på at det kan bli et godt turistår, der flere nordmenn
og utlendinger vil velge Norge på grunn av endret valutasituasjon, og fordi vi har en flott landsdel. Ja, og så blir det spennende i solcellebransjen selvfølgelig!

TORE GUSTAV DRIVENES, eier og styreleder i God Driv

16 4795

- For oljebransjen blir det åpenbart et utfordrende år, men jeg har tro på at andre deler av industrien vil ha gode vilkår med lave renter og lav kronekurs. I andre bransjer tror jeg 2016 blir relativt stabilt. Vi vil ha stort fokus på omstilling, innovasjon og nyskaping. Jeg håper 2016 er året da dette virkelig blir satt på kartet. Vi må få plass det regionale såkornfondet på 300 millioner kroner, og et fond som kan gå inn i tidligfase i mindre grunderbedrifter. Spesielt har jeg tro på «grønn» teknologi. Det er viktig at det offentlige tilrettelegger og følger opp alle initiativ som vil skape nye arbeidsplasser – store og små! I eiendomsbransjen ser jeg for øyeblikket store muligheter på mange felt, med svært lave renter og fornuftige priser. Jeg håper Coworx blir årets overraskelse! Coworx er et kreativt kontorfellesskap for gründerbedrifter, start-ups og innovasjonsbedrifter. Målsettingen er å samle 50 bedrifter under samme tak, hvor man deler kunnskap og nettverk med likesinnede med samme drivkraft og mentalitet. Jeg blir overrasket om det ikke skjer noe magisk da! Jeg har spesielt tro på et selskap som RedRock, en virkelig spennende vekstbedrift med nyskapende teknologi innenfor mange områder!

FRANK REICHERT, rektor ved UiA

UiA-rektor Frank Reichert.

 

- Utviklingen av den oljerelaterte industrien vil prege vår landsdel i år. Vi er inne i en tid med store endringer, og det er mange enkeltmennesker som mister sine jobber. Det er tøft for dem det gjelder. Samtidig er det viktig å minne om at all erfaring viser at ut av omstillinger kommer nye ideer og nye virksomheter. Oppsummert tror jeg 2016 blir preget av fortsatt tøffe tider i flere bransjer, men at det også vil dukke opp nye spennende muligheter. Det er svært viktig at vi sammen forsøker å beholde mange av de gode hodene som i dag mister sine jobber. Mange flinke og kompetente mennesker blir nå tilgjengelig for nye engasjementer. I min «bransje» fortsetter vi arbeidet med å utdanne gode kandidater til arbeidslivet og drive samfunnstjenlig forskning.
Jeg vil være forsiktig med å spå om andre bransjer og virksomheter, men i en tid med mye pessimisme, tror jeg mange vil bli overrasket over alle de nye knoppskytingene som kommer ut
av en omstilling. En sektor som helt sikkert vil gjøre det godt også i 2016, er offentlig sektor. Vi har som samfunn et stort behov for at våre barn får en god utdanning og at våre eldre får en verdig eldreomsorg. Vi er heldige som lever i Norge.
facebook