Nasjonal synlighet er viktig!

25.08.2015 | Are Kristiansen, Faveo Prosjektledelse
Debatten om fremtidens kommunestruktur er i gang. Regjeringens mål er at kommunekartet skal tegnes om allerede i 2016.
artikkelen fortsetter under annonsen
Brokke
Et gjennomgående trekk i debatten er at «alle» ønsker å slå seg sammen med noen som er mindre enn seg selv og at «ingen» ønsker å slå seg sammen med noen som er større enn seg selv.

Rundt flere av de største byene drøfter omegnskommunene å slå seg sammen, mens bykommunene kan komme til å bli stående alene i midten. Kristiansandsregionen er intet unntak.

Sentrale tema i debatten er kommunenes økonomi, tjenesteproduksjon og lokalt selvstyre. Til tider diskuteres det hvor liten en kommune kan være og samtidig produsere kostnadseffektive tjenester.  Det er dessverre lite fokus på hva slags struktur som gir best grunnlag for å utøve politikk, og ikke minst, hva slags struktur som gir best grunnlag for næringsutvikling.

Vi tar det for gitt at Kristiansand og Sørlandet er viktig og synlig i nasjonale sammenhenger. Dette er slett ingen selvfølge. Leder av produktivitetskommisjonen, Jørn Rattsø, utarbeidet i fjor en rapport som peker på utfordringer og muligheter ved en ny kommunestruktur (SØF-rapport nr. 02/14). Rapporten konkluderte med at fremtidens kommunegrenser bør sammenfalle med de reelle bo- og arbeidsmarkedene. Da har man best mulighet for å drive næringsutvikling og helhetlig areal- og transportplanlegging. Rapporten presenterte samtidig hva som kan komme til å bli de 10 største kommunene i Norge ved en slik tilnærming. Ingen Sørlandskommuner kom med på listen!

Når statlige programmer lanseres, tar man ofte utgangspunkt i byenes størrelse. I dag defineres våre fire største byer som storbyer.  Tidligere var det de seks største byene, inkludert Kristiansand, som var definert som storbyer. I det nasjonale programmet «Framtidens byer» var det de 10 største byområdene som fikk være med, og det er de samme byområdene som nå har anledning til å inngå bymiljøavtaler (samferdselspakker) med staten.  Det er altså ikke uvesentlig om Kristiansand er nummer 5, nummer 10, eller ikke blant de 10 største byene i det hele tatt. At Kristiansand er med i det gode selskap bidrar dessuten til å sette Sørlandet på kartet. Dette kommer flere kommuner til gode i form av tilgang til arbeidsplasser og bedre infrastruktur.

Regjeringen har lagt til grunn at kommuner med over 100.000 innbyggere, og som favner om hele det naturlige samfunnsutviklingsområdet (les bo- og arbeidsregion), skal kunne bli tillagt andre oppgaver enn landets øvrige kommuner. Eksempler på slike oppgaver er ansvar for kollektivtransport og videregående utdanning. Om storkommunene vil løse disse oppgavene bedre enn fylkeskommunene, vites ikke, men det som synes rimelig sikkert, er at disse kommunene vil få en særstilling nasjonalt. Kristiansand vil kunne få en slik status, men da er det altså ikke nok å være over 100.000 innbyggere. Kommunen må også omfatte hele bo- og arbeidsmarkedet. Det vil i praksis si hele Knutepunkt Sørlandet.

Grenland er et byområde bestående av 6 kommuner med 120.000 innbyggere. Regionen har fått erfare hva det vil si å være «usynlig» i den nasjonale sammenhengen. Regionen er lei av å bli glemt. I arbeidet med kommunereformen har man nå lagt bort alle alternativer som innebærer at Skien og Porsgrunn skal slå seg sammen med hver sine kommuner. Nå utredes kun ett alternativ, dvs. én storkommune. Grenland ønsker å bli den 5. største byen i Norge og har slett ikke noe imot å overta posisjonen som viktigste by mellom Oslo og Stavanger.

Dersom Sørlandet skal være synlig må landsdelen også ha en by som er synlig i nasjonale sammenhenger. Vi må slutte å diskutere hvor små vi har lov til å være. Vi må diskutere hva vi kan få til! For å lykkes må Kristiansands politikere lytte og skape trygghet for at nabokommunenes behov vil bli ivaretatt i en eventuell storkommune. Like fullt må nabokommunenes politikere gå inn i debatten med åpent sinn for å finne frem til løsninger slik at en storkommune kan fungere best mulig. Alle parter må være innstilt på å gi og få.

Høyres ordførerkandidat i Kristiansand, Harald Furre, og arbeiderpartiets Helge Røed i Lillesand, har begge presentert mulige modeller for å ivareta lokaldemokratiet i en evt. storkommune. Dette er konstruktive innspill i debatten.  Jeg ønsker kommunene lykke til med videre drøftinger etter valget!

Are Kristiansen
By- og regionplanlegger
Faveo Prosjektledelse AS

 
facebook