Næringslivet trenger en større offshorehavn

18.05.2015 | Ragna Marie Henden
- Ambisjonene til havna er helt riktige, og vi støtter kronikken i dagens FVN – skrevet av havnedirektør Halvard Aglen, sier adm dir Anita S Dietrichson. Planene til havna er i tråd med strategisk næringsplan som er blitt vedtatt av by- og kommunestyrene
artikkelen fortsetter under annonsen
Brokke

Strategisk næringsplan har overskrifter i 2 av målene med bl.a. «attraktiv storbyregion» og «internasjonal konkurransekraft» som stikkord, sier hun.  En god næringsutvikling fordrer gode planer og ambisjoner på infrastrukturen, og her spiller havna en viktigere og viktigere rolle inn i framtiden. Et ferjefritt Vestland betyr bl.a. større trafikk fra Vestlandet på en ny E 39, og videre over havna i Kristiansand og ned i Europa.Næringsforeningen har som sin visjon at vi skal bli Norges beste næringsregion, da må infrastruktur gå hånd i hånd med næringsutviklingen, og da er planene til Aglen samstemte med øvrige planer. Utfordringen for havna blir nå å få forståelsen opp for dette, sørge for vedtak og ha gjennomføringskraft, og det tror vi Aglen & Co klarer, avslutter Dietrichson.

Vi støtter også opp om de spennende langisktige planene som nå er lagt fram av Havnestyret i Kristiansand og presentert i Fædrelandsvennen.

KRONIKK av havnedirektør Halvard Aglen
Fædrelandsvennen 18.05.15

NÆRINGSLIVET I REGIONEN TRENGER EN STØRRE OFFSHOREHAVN

Næringslivet på Sørlandet etterspør større og bedre havnefasiliteter for offshore-virksomhet. I forbindelse med den nye havneplanen planlegger Kristiansand Havn derfor en kraftig utvidelse av dagens offshorehavn i Kongsgårdbukta.

Havnas rolle har alltid vært å tilrettelegge for at det sørlandske næringslivet kan utvikle seg videre. I arbeidet med en havneplan fram mot 2065, har vi fått klare innspill om behovet for en større og bedre offshorehavn. Vi har de senere år hatt en tydelig vekst innenfor denne sektoren som vi ser også vil fortsette. Disse innspillene er vesentlige for oss og førende for hvilke fremtidsplaner vi legger.

Signalene fra næringslivet peker i samme retning som signalene fra andre store aktører. EU satser sterkt på blant annet oppdrettsanlegg, havenergi og undersjøisk gruvedrift. Havet er en viktig ressurs, men for å utnytte den må vi ha gode fasiliteter på land. Det skal Kristiansand Havn bidra med.

Sørlandet er Norges største eksportregion av høyteknologi. NODE-bedriftene alene eksporterer varer og tjenester for mellom 50 og 60 milliarder kroner hvert år. Til sammenlikning utgjør den norske lakseeksporten rundt 30 milliarder kroner årlig. Blant behovene som NODE-bedriftene har spilt inn til arbeidet med den nye havneplanen er:

  • 30 000 kvadratmeter for lagring av utstyr til borepakker Arealer til lagring av større enkeltkomponenter
  • Spesielle områder tilrettelagt for kraner for tunge løft
  • Dedikerte områder til klargjøring og lagring av utstyrsleveranser
  • Kaiplasser som tillater liggetid på opptil tre måneder for offshoreskip i forbindelse med montasje og testaktiviteter
  • Test pullert til store supplyskip

I tillegg kommer arealbehov for plassering av avansert utstyr og service fra Kristiansand Havn.

Til sammen utgjør arealene, fasilitetene, infrastrukturen og servicen som NODE-bedriftene etterspør, behovet for en topp moderne Offshore Supply Port (OSP). Kristiansand Havn ønsker å bidra til å dekke dette behovet.

Vi vektlegger OSP-en sterkt i de fremtidige planene, nettopp for å imøtekomme det regionale næringslivet. Vi satser strategisk på etablering av nye kaifronter og bakland til bruk for NODE med underleverandører og servicebedrifter. Dette er helt nødvendig om vi mener alvor med å beholde og videreutvikle den verdensledende offshoreindustrien på Sørlandet.

NODE-bedriftene er i dag svært viktige for Sørlandet og vil være det også i fremtiden. Den nye havneplanen skaper rom for at bedriftene kan beholde sin verdensledende posisjon innen olje og gass, og samtidig ta teknologien inn i nye markeder, som for eksempel offshore vindkraft, bølgekraft og fremskaffing av rent drikkevann.

Verden har et økende fokus på bærekraftige løsninger og mer effektiv ressursbruk. Kraftforsyningen blir mer diversifisert og andelen fornybar energi øker. Dette gir mange nye markedsmuligheter for Norge og NODE-bedriftene. Skal vi nå våre mål om en mer bærekraftig utnyttelse av naturens ressurser, må vi tenke nytt. Dette er ingen potensiell bremsekloss for næringen på Sørlandet, heller tvert om. Næringen representerer bedrifter som fremfor alt er eksportører av kunnskap og høyteknologiske løsninger. Kompetansen som bransjen besitter, vil være avgjørende for å utvikle teknologi som kan bidra til kostnadskutt og mer kostnadseffektiv utbygging av fornybare energikilder.

Kristiansand Havn er av avgjørende betydning for de store import- og eksportbedriftene på Sørlandet. I landets mest eksportrettede landsdel er det spesielt viktig å sikre nok areal til å imøtekomme næringslivets fremtidige behov, slik at offentlig infrastruktur ikke legger begrensninger på privat initiativ og skaperkraft.

Parallelt med et langsiktig behov for å bygge en sterk offshore supply port, er det på kort sikt behov for å utvide kapasiteten for våtbulk, altså flytende varer – i praksis stort sett ulike typer drivstoff). Lagerkapasiteten ble kraftig redusert da Shell la ned sitt anlegg på Odderøya. I dag kjører derfor et stort antall tankbiler på de sørlandske veiene med bensin, diesel, tungoljer til fergene og jetfuel til flyene.

Denne trafikken kunne gått sjøveien, som tidligere, til en mer konkurransedyktig pris ,dersom byen hadde hatt tilstrekkelig lagerkapasitet. Markedet etterspør dette, og Kristiansand Havn er allerede i forhandlinger med en aktør som ønsker å etablere tankanlegg i Kristiansand, men som vi foreløpig ikke har nok arealer å tilby. Her må byen og havna sammen finne en god løsning.

Kristiansand Havn tar ansvaret for å bygge havneinfrastruktur som ivaretar både dagens og morgendagens behov. Havna har en viktig historisk arv som knutepunktet for næringslivets internasjonale handel og forbindelser. Det er de strategiske valg vi gjør nå som vil sørge for at havna har denne posisjonen også i fremtiden.

BILDETEKST:

Den fremtidige havneutbyggingen i Kristiansand vil i stor grad finne sted i Kongsgård og Vige-området. Foto: Amund Hestsveen / Kristiansand Havn

 

 

facebook