SPENN

Jubler for bedre veier

15.05.2015 | Realf Ottesen & Arne Roger Janse, foto: Anders Martinsen
- Moderne veier forkorter reisetiden, gjør arbeidsdagen tryggere og skaper verdier for næringsliv og samfunnsliv, sier Jan Sigvartsen, adm dir i Otera.
- Det er mange gode grunner til å juble for veiprosjektene som nå kommer i vår landsdel og vestover mot Stavanger, sier Sigvartsen.

Som administrerende direktør i elektroentreprenøren Otera, har Sigvartsen opplevd den OPS-finansierte motorveien mellom Grimstad og Kristiansand som et trafikalt kinderegg: Veien har redusert reisetiden mellom boligen i Arendal og kontoret i Sørlandsparken. Veien har økt trafikksikkerheten for Otera ansatte som kjører mye. Og veien gav Otera mye arbeid. Nå håper Sigvartsen på tilsvarende effekter av veistrekningene som skal realiseres gjennom det nye veiselskapet.

– Sikkerhet er viktigst, sier Sigvartsen, og viser til Oteras HMS-visjon: «Hver Medarbeider Sikkert hjem».

– Når 400 medarbeidere i 230 kjøretøy tilbringer store deler av arbeidsdagen på veien, til og fra oppdrag, spiller veistandarden en vesentlig rolle for sikkerheten, sier Sigvartsen.

Han kan støtte seg til statistikk fra firefelts veier som er åpnet i Norge de siste årene, som viser at alvorlige ulykker nærmest er eliminert.

RASKERE PÅ JOBB
I tillegg til rene arbeidsreiser, har mange av Oteras ansatte også til dels betydelig avstand mellom hjem og oppmøteplass. Sigvartsen er selv en av dem.

– Avstanden mellom hjemmet på Hisøy og hovedkontoret på Stemmane er 55 kilometer. Reisetiden hver vei er akseptable 40 minutter, sier Sigvartsen.

– God veistandard og relativt liten trafikk sammenlignet med andre pendlerstrekninger jeg kjenner fra Asker og Bærum, gjør det til en jobbreise med høy grad av opplevd sikkerhet. God flyt og lite stress i trafikken gir anledning til refleksjon. Jeg kan også trygt ta dagens første og siste telefonsamtaler underveis, sier Sigvartsen.

Han mener gode veiforbindelser vil knytte landsdelen sammen og utvide arbeidsmarkedet. Kortere reisetider vil gjøre det enklere å rekruttere folk fra steder som i dag oppleves å ligge for langt unna.

– Vei er viktig på så mange måter, sier Sigvartsen, og tenker også på at veiutbygging gir arbeid til mange, både i anleggsfasen og etterpå.

En moderne høyhastighetsvei byr på mye arbeid for en elektroentreprenør som Otera, blant annet innen lys, styringssystemer, tekniske rom, kabling, ventilasjon, skilter og brannskap. Otera er godt i gang med en 25 år lang drift- og vedlikeholdsavtale på Grimstad–Kristiansand, verdt mer enn 300 millioner kroner.

– Erfaringene er verdifulle når vi skal konkurrere om nye kontrakter på de nye veistrekningene som åpner, sier Sigvartsen.

KLAR FOR NYE OPPDRAG
Også i Mandal forbereder man seg på å skrive tilbud de neste årene. Sørlandets største maskinentreprenør, TT Anlegg, med 240 ansatte og en diger maskinpark, jublet da nyheten om det nye veiselskapet sprakk.

– Planene for E39 er veldig positive, faktisk bedre enn vi hadde våget å håpe på. Etter en periode der vi har slitt for å holde alle i arbeid, ser vi fram mot ti, ja kanskje nærmere femten, år med full fart i bransjen, sier daglig leder Tom Eikså.

Innen anleggsarbeid har TT Anlegg ekspertise innen alt av grunnarbeid, boring og sprenging. På en ny motorvei vil selskapet kunne bygge vei i dagen, i tillegg til å kjøre og transportere masser i tunneler. For å unngå permitteringer har  TT Anlegg valgt å ta en del reiseoppdrag de siste årene. På det meste har rundt 100 mann vært på reisejobber til prosjekter i Bergen og ved Minnesund.

– Slik har vi klart å holde på svært dyktige medarbeidere som nå er klar til å gå løs på de oppdragene vi ser kommer de nærmeste årene. Vi venter stor konkurranse, men med det omfanget som er antydet, først på E18 og snart også på E39, vil det by seg flere anledninger fremover, sier Eikså. Selskapet er ikke stort nok til å ta de største anbudene på egen hånd, men har god erfaring med å samarbeide med nasjonale aktører om de mest omfattende jobbene.

– De store vil ofte ha med seg en lokal aktør som partner. Det gir som regel også bedre økonomi enn å jobbe som ren underentreprenør. På den annen side innebærer slike samarbeidsavtaler en viss usikkerhet; man må satse på rett hest fra starten av, sier Eikså. Konkurransen fra utenlandske aktører, er Eikså ikke redd for.

– Hvis det skorter på kapasitet i de norske selskapene, er det mulig utenlandske aktører kan gjøre seg gjeldende. Og kanskje har de noe billigere arbeidskraft, men det er mange andre kostnadselementer som er like for alle. Derfor tror jeg ikke de kan ta de store oppdragene på pris. Historien har jo også vist at en del har tapt penger på jobber i Norge, sier Eikså.

SER FRAM TIL ÅPNINGEN
Mens noen lever av å bygge veier, lever andre av å bruke veiene. Vennesla Transport, et av de ledende transportselskapene på Sørlandet, med 40 lastebiler og vogntog, venter først og fremst på at de nye veiene skal åpne – ikke minst strekningen til Stavanger.

– Dagens E39 er veldig uforutsigbar vinterstid. Dersom et vogntog får problemer og blir stående, får det store ringvirkninger. Trafikken kan stå stille i mange timer. Slike hendelser får konsekvenser for overholdelse av kjøre- og hviletid og leveransekvaliteten ovenfor våre kunder. Og det resulterer alltid i dårlig økonomi på bilene som er berørt. Bedre veier vil derfor være positivt på mange måter, sier Stian Vere, daglig leder i Vennesla Transport AS.

For transportørene er trenden at tonnasjen per levering går kraftig ned, samtidig som antall leveringer øker. Det er krevende i et transportmarked som er preget av lave marginer.

– Forhandlerne vil ikke ha stort lager, men sluttkundene skal likevel kunne velge mellom et bredt spekter av varer. Dermed stilles det krav til kort tid fra bestilling til leveranse. Spesielt merker vi trenden med hyppige leveranser hos kunder innen byggevarebransjen, sier Vere.

Kortere kjøretid vil medføre bedre kvalitet på leveransene, men også muligheter for høyere omsetning på bilene. Det kan imidlertid resultere i flere aktører og pressede priser.

DYRERE Å BRUKE VEIEN
Finansieringen av den nye veien er også et usikkerhetsmoment for fremtidig lønnsomhet for transportørene. Vere frykter at innspart tid i stor grad vil måtte dekkes inn med økte bompenger. All erfaring viser at det er vanskelig å få dekket dette inn gjennom prisene. Dermed er det transportøren som må ta kostnaden. I dag er det ni bomstasjoner østover til Drammen, sammenlignet med kun én bomstasjon ut fra Kristiansand og én på Kvinesheia. Dagens ordning for rabattering mellom de ulike bomselskapene er kostbar.

– Det blir derfor spennende å se hvordan dette ordnes på ny E39 og hvilke konsekvenser det vil få fortransportørene, sier Vere.

BYGG FLERE AVKJØRSLER!
Andre som kan glede seg over veiutbyggingen er ordførere i kommunene vestover fra Kristiansand.

- De bør kjempe for flest mulig avkjørsler i sin kommune, sier Lillesands ordfører Arne Thomassen.

Lillesand fikk tre nye veikryss ut av den nye motorveien.

I alle veikryssene er det lagt til rette for næringsvirksomhet. Ved avkjørselen nærmest Kristiansand sprenges og planeres det akkurat nå i stor stil for å utvikle nye næringsarealer. Her kan det komme regionale arbeidsplasser.

– Nærheten til E18 og strategisk plassering midt mellom store befolkningssentra er kommunens hovedargumenter for plassering av regionale arbeidsplasser. Rask, og fremfor alt sikker, arbeidsvei er viktig både for de som skal jobbe der og for samfunnet, sier Thomassen.

Det har vært hevdet at det mest effektive tiltaket for å etablere ny næringsvirksomhet er nettopp åanlegge et veikryss. Thomassen mener utsagnet har mye for seg.

– Vi mener veien er en viktig årsak til at kommunen opplever en vekst på hele tre prosent. Det fører riktig nok til at vi vokser mer enn de kommunale inntektene og det skaper en del utfordringer. På litt lenger sikt ser vi klare fordeler i form av nye arbeidsplasser, boligbygging og i det hele tatt et høyt aktivitetsnivå, sier Thomassen.

EN NY LIVSNERVE
Også i Statens vegvesen tror man på at nye veier vil skape økt aktivitet.

– De nye veiprosjektene vil til sammen utgjøre en ny livsnerve for hele sørvestlandet. Vi hører jubel helt fra Rogaland til Telemark over at gamle veiplaner nå kan realiseres langt tidligere enn under normale omstendigheter. Vi i vegvesenet er også veldig begeistret, både for planene og for det nye veiselskapet, sier regionsjef i region sør, Kjell Davik.

Han peker på hvordan veien forstørrer bo- og arbeidsmarkedet i regionen.

– Mennesker som har kompetanse som er etterspurt i for eksempel Kristiansand, kan enklere leve og bo i Mandal eller Lyngdal eller andre steder som nå kommer tettere på. Veien binder også sammen Kristiansand og Stavanger, to av de mestvoksende byene i landet, noe som vil være viktig for hele regionen, sier Davik.

VERDT MANGE MILLIARDER
Han og andre er opptatt av de samfunnsøkonomiske gevinstene ved nye veier. En rapport utarbeidet av Menon for kommunene Kristiansand og Stavanger og fylkeskommunene Vest-Agder og Rogaland, viser at ny firefelts motorvei fra Søgne til Ålgård kan gi en makroøkonomisk gevinst mellom 17 og 47 milliarder kroner fram mot 2060. Kortere reisetid og tettere sammenknytning av næringslivet i de to fylkene er utløsende for verdiskapingen.
facebook