Administrerende direktør Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Foto: Kjell Inge Søreide

Helt nødvendig med oppmykning av parkeringsbestemmelser i hele ytre sone

15.06.2015 | Ragna Marie Henden
- En rask behandling, oppmykning og lik vurdering av hele ytre sone, er i korthet Næringsforeningens anbefaling, sier direktør Anita S. Dietrichson.
15. juni går høringsfristen ut for kommunens revisjon av kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring

Utgangspunktet for revurdering av parkeringsbestemmelsene er særlig situasjonen som oppstod i forbindelse med NOV’s beslutning om kontoretablering på Støodden samt omfattende etableringer av oljeservicebedrifter på Andøya.

- Vi er også spørrende til om innstrammingen som foreslås for forretningsparkering i mellom- og ytre sone er tilstrekkelig belyst og vil foreslå å utsette innføringen av dette til det kan tas opp ifm revisjon av kommuneplanen, skriver Anita S. Diterichson i Næringsforeningens høringsutalelse til revidering av kommunens parleringsbestemmelser, sak nr 201406135.

- Videre ønsker vi at policy knyttet til parkeringsbestemmelser tas opp som egen sak i god tid i forkant av revisjon av kommuneplanen slik at dette viktige temaet får tilstrekkelig oppmerksomhet. Denne saken må sees i større bredde ved at hensynet til miljø og mål om økt bruk av kollektiv transport veies opp mot Agders relativt spredte bosetting hvor mange i distriktene har svært begrenset kollektivtilbud og muligens også behov for privatbil i arbeidssammenheng. Vi mener dette dilemmaet er altfor svakt belyst i forberedelsen til gjeldende kommuneplan.

Av saksfremstillingen fremgår det også at Kristiansand har en restriktiv parkeringspolitikk i periferien sammenlignet med andre norske byer. Med tanke på markedssituasjonen for oljeservicebedriftene og tiltakende arbeidsledighet i den forbindelsen er vi også kritisk til om tidspunktet for innstramminger i parkeringspolitikken er riktig og vil heller foreslå en generell oppmyking.
- Vi kan ikke se noen prinsipiell grunn til at Korsvik og Andøya skal behandles annerledes enn andre næringsområder i ytre sone slik at utvidelsen av antall parkeringsplasser som foreslås må omfatte hele ytre sone, understrekes det i høringsutalelsen fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, sier direktør Anita S. Dietrichson.

Høringsuttalelsen fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

 

 
facebook

Relaterte saker