SPENN

Gjensyn og gjenkjøp

24.08.2015 | Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Kirsti Mathiesen Hjemdahl leder USUS-nettverket, som samler opplevelsesnæringen på Sørlandet.
1Hva er en klynge?

– En geografisk konsentrasjon av bedrifter innenfor en næringssektor som samhandler med kunnskapsinstitusjoner og andre relevante

aktører for å fremme konkurranse- og innovasjonsevne.

2 Er klyngetanken spesielt sterk på Sørlandet?

– Det vet jeg ikke om det er grunnlag for å si. Men jeg tror mange er blitt inspirert av NODE, som var den første næringsklyngen fra landsdelensom ble tatt opp i Innovasjon Norges nasjonale klyngeprogram. Nå har vi fire klynger fra Sørlandet i dette klyngeprogrammet:

NODE, Eyde, Digin og USUS.

3 Hva har næringsklyngene betydd for Sørlandet?

– De har gjort landsdelen mer synlig på nasjonale arenaer. Sørlandsklyngene blir ofte trukket frem som best cases innen sine

sektorer. I USUS deltar bedrifter fra både Agderfylkene og Telemark.

4Hva er USUS sin målsetting?

– Visjonen er at 9 av 10 gjester til landsdelen skal komme tilbake, samt anbefale andre å ta turen. I overkant av 100 bedrifter innen reiseliv,

kultur- og opplevelsesbedrifter samarbeider om økt kunnskap, innovasjon og verdiskaping for å levere slik at det utløser gjenkjøp og økt lojalitet.

5Hvordan skal USUS nå målsettingen?

– Vi er i ferd med å nå målene i det nasjonale markedet. Derfor hever vi ambisjonsnivået, med større satsinger mot flere internasjonale markeder. Også her skal gjenkjøpsmodellen ligge til grunn.
facebook