"Det handler om å legge gode rammer for en langsiktig ønsket utvikling"

06.06.2016 | Anita S Dietrichson, administrerende direktør, og Jan Willy Føreland, styreleder, i Næringsforeningen I Kristiansandsregionen
Næringsforeningen gjorde nylig en undersøkelse blant våre 750 medlemsbedrifter. 681 beslutningstakere ble spurt, og 225 svarte. 89 prosent sier at de er for et K5. Ettersom de aller fleste trakk fram «Gode tjenester til befolkningen i hele regionen» som viktigste argument for en sammenslåing, mener vi at næringslivet ser at det å stå sammen om viktige landsdelssaker gjør at vi får framgang i regionen.
Når næringslivet støtter et K5 handler det først og fremst om å legge gode rammer for en langsiktig ønsket utvikling i regionen. Her er næringsforeningens fem viktigste argumenter for et K5:

Best grunnlag for gode tjenester til befolkningen i hele regionen

Det er viktig både for bedriftene og de ansatte at kommunene gir innbyggerne stabile og gode tjenester. Det gjelder alt fra plan- og byggesaker til tilbud om barnehage, gode skoler, helse- og omsorgstilbud og kultur.

For å lykkes med dette er det avgjørende at kommunen har personell med kompetanse og at det er tilstrekkelig økonomiske ressurser. Det er lettere å tiltrekke seg høy kompetanse når det blir større fagmiljøer. Da kan en lettere gi gode tjenester som små kommuner hver for seg enten ikke har kompetanse på, eller ressurser til, å levere. Dagens kommunestruktur har flere utfordringer. De mindre kommunene i regionen er blitt helt avhengige av det interkommunale samarbeidet i Knutepunkt Sørlandet.

Befolkningsutviklingen medfører at det blir langt større andel eldre framover, og færre som vil være i arbeid. Skal vi opprettholde gode tjenester til hele befolkningen, kreves et næringsliv som skape verdier og arbeidsplasser som gir skatteinntekter til kommunene. Det blir avgjørende å beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft. Kampen om denne arbeidskraften vil bare øke.

Nærheten til behandling av enkeltsaker vil bli opprettholdt gjennom kommunedelsutvalg og lokale servicekontor. Samtidig sikres tilstrekkelig kvalitet og nødvendig avstand de gangene det er nødvendig.

I intensjonsavtalen forpliktes det til at stedsavhengige tjenester (som SFO, barnehage, skole og hjemmetjenester) i hovedsak skal bestå som i dag. Det er prioriterte investeringsprosjekter i alle kommunene.

Utvikle K5 som er et felles bo- og arbeidsmarkedet

Næringslivet i regionen er avhengig av god infrastruktur, med gode veier og god kollektivtransport. Næringslivet ønsker et godt boligtilbud i hele regionen og tilstrekkelig arealer for næringsutvikling. Kristiansandsregionen – det vil si K5-kommunene - er ett felles bo- og arbeidsmarked. Vi må derfor ha en samlet areal- og transportplanlegging i regionen. I dag forsøker en å styre utvikling gjennom et interkommunalt samarbeid sammen med fylkeskommunen.

En felles kommune innenfor det felles bo- og arbeidsmarkedet som K5 er, gir helt andre muligheter for å sikre helhetlig planlegging og god infrastruktur for næringslivet. Dette gjør det lettere å sikre og videreutvikle et konkurransedyktig næringsliv og sikre arbeidsplasser i regionen.

K5 som storbyregion

Det er viktig at nye Kristiansand kan defineres som en storby. Det handler blant annet om synlighet i de nasjonale prosessene, muligheten for storbymidler og muligheten for å etablere statlige arbeidsplasser.

Kommunalministeren har nylig gått ut med at K5 vil bli definert som storby og få storbymidler. Bare K5 gir denne muligheten.

Storbyen Kristiansand vil framstå mer attraktiv for å rekruttere og beholde kompetent personell, som bedriftene er helt avhengig av. Vi tror det også gjør det lettere å sikre utviklingsmuligheter for store statlige virksomheter som Universitetet i Agder og Sørlandets sykehus.

Bedre mulighet for innovasjon og flere arbeidsplasser

Vi står midt oppe i en betydelig endring av næringslivet. Skal vi sikre framtidsrettede nye arbeidsplasser, så krever det stort fokus på forskning og innovasjon, og samspill mellom bedriftene, utdanningsinstitusjonene og kommunene.

Næringskompetansen i kommunene blir samlet sett sterkere ved K5. Kommunene kan derfor bli en viktigere samarbeidspartner med næringslivet og utdanningsinstitusjonene, særlig UiA. Dette samspillet gir gode muligheter for å utvikle nye arbeidsplasser og levedyktige bedrifter.

Mer demokratisk styring

Kommunene i K5 er i dag helt avhengig av en lang rekke samarbeidsordninger for å kunne levere tjenester. Til sammen er det 120 slike løsninger. Dette samarbeidet er ikke underlagt direkte folkevalgt styring, og har ikke samme åpenhet i beslutningsprosessene.

K5 gir derfor mer demokratisk styring og åpenhet om flere tjenester som er viktig for befolkningen.

K5 gir større muligheter for å restrukturere dagens fylkesgrenser og etablere mer hensiktsmessige regionale enheter.
facebook