SPENN

CASH IS KING?

07.12.2015 | Jens Richard Andersen og Lars Andreas S. Haugstvedt, Advokater i advokatfirmaet Kjær
Hvitvaskingsloven og seddelklype.
Helt siden pengetrykkingens spede begynnelse, har samfunnet operert under mantraet «cash is king». Omfattende og inngående tiltak for å motvirke såkalt svart økonomi globalt og nasjonalt har imidlertid begynt å slå sprekker i dette hevdvunnede «prinsippet». Stadig flere banker har sluttet å akseptere kontantinnbetalinger – både lokalt og nasjonalt – hovedsakelig for å beskytte egen virksomhet mot befatning med mulig hvitvasking.

Hvitvasking er en samlebetegnelse på aktivitet som gjennom ulike disposisjoner søker å gi penger unndratt beskatning eller penger som et resultat av ulovlige virksomheter legitimitet. Formålet er å få det til å se ut som om utbyttet er ervervet på lovlig måte, samt å skjule utbyttets illegale opprinnelse. Hvitvasking er straffebelagt gjennom straffeloven (2005) § 337 flg., med inntil seks års strafferamme for grove tilfeller.

Finansinstitusjoner og andre virksomheter som driver med betalingstjenester, verdipapir, valutavirksomhet, samt yrkesutøvere innen revisjon, regnskap, advokattjenester og meglingsvirksomhet har en særskilt undersøkelses- og rapporteringsplikt ved mistanke om transaksjon som kan ha tilknytning til utbytte av en straffbar handling. Det fremgår av hvitvaskingsloven av 6. mars 2009 nr. 11. Rapporteringspliktige virksomheter etter loven skal også foreta risikobasert kundekontroll og løpende oppfølging tilpasset den aktuelle risiko. Som næringsdrivende på utkikk etter en bankforbindelse må man i dag påregne adskillig mer inngående og dyptpløyende spørsmål rundt virksomhetens kontantstrøm og drift for øvrig, enn hva som tidligere var vanlig.

For virksomheter som ønsker fradrag for inngående merverdiavgift, er bestemmelsen i merverdiavgiftsloven av 19. juni 2009 § 8-8 praktisk viktig. Regelen fastslår at fradrag for inngående avgift av varer og tjenester kun gis når betaling skjer via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling, med mindre betalingen samlet utgjør mindre enn NOK 10 000. Flere

betalinger for samme vareleveranse/ tjeneste vurderes som én betaling, og ved løpende/periodiske ytelser ses flere betalinger samlet for kostnader som kommer til fradrag samme år. Ved overtredelse kan det ilegges tilleggsavgift etter § 21-3.

Også den som kjøper en tjeneste må være på vakt: Iht. skattebetalingsloven § 16-50 kan enhver gjøres medansvarlig for inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift som den næringsdrivende har unndratt, dersom man betaler over NOK 10 000 kontant for tjenester. Ved flere delbeløp for samme tjeneste, skal delbetalingene betraktes som én betaling ved vurderingen av beløpsgrensen.

Tidene skifter, og med teknologiens anmarsj og samfunnets utvikling er vi på god vei mot et kontantløst samfunn. Det er på høy tid å erkjenne at seddelklype ikke lenger er det statusobjektet det en gang var.
facebook