Medlemsnytt
Elisabeth Finsens (senioradvokat) og Marthe Svardal Haugland (advokatfullmektig), ved Advokatfirma Tofte

Dette betyr de nye reglene for hjemmekontor

28.03.2022 | Elisabeth Finsens (senioradvokat) og Marthe Svardal Haugland (advokatfullmektig), ved Advokatfirma Tofte
Den 18. mars 2022 fastsatte Regjeringen endringer i forskrift om arbeid som utføres fra arbeidstakers hjem, også kalt «hjemmekontorforskriften». Endringene trer i kraft allerede 1. juli 2022, og innebærer blant annet at arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid gjøres gjeldende på hjemmekontor.
Bruken av hjemmekontor har økt betraktelig de siste årene, og situasjonen med hjemmekontor er svært forandret fra tiden da hjemmekontorforskriften opprinnelig trådte i kraft i 2002. I mars 2020 opplevde hele landet at myndighetene enten påla, eller sterkt anbefalte, hjemmekontor på grunn av pandemien. Den elektroniske og teknologiske utviklingen har også gjort fast eller langvarig arbeid fra hjemmekontor til et mer praktisk og reelt alternativ de siste årene enn hva det opprinnelig har vært. Marthe opplevde for eksempel selv å tilbringe åtte av de tolv første månedene som nyutdannet advokatfullmektig på hjemmekontor.

Under pandemien har det vært en rekke diskusjoner i næringslivet og i politikken om hvordan arbeid på hjemmekontor skal reguleres. Regjeringen understreker i sin pressemelding 18. mars 2022 at flere forhold rundt bruken av hjemmekontor må løses i samarbeid mellom partene på arbeidsplassen. Enkelte justeringer for å tilpasse regelverket til et mer moderne arbeidsliv har likevel vært nødvendig.


Ordinære regler for arbeidstid og krav til det psykososiale arbeidsmiljøet gjelder også på hjemmekontor


Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsforholdene, så langt det er praktisk mulig, er fullt ut forsvarlige for alle ansatte. Dette gjelder også når arbeidstakeren arbeider fra hjemmet, og innebærer blant annet at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet må innrettes slik at det ikke medfører uheldige fysiske belastninger for arbeidstakeren. De nye reglene i hjemmekontorforskriften tydeliggjør at arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet også omfatter arbeidstakers psykososiale forhold. Presiseringen er ikke ment å medføre noen realitetsendring, men bidrar til å tydeliggjøre arbeidsgivers forpliktelser overfor de ansatte også på det psykososiale plan.

I tillegg fjernes hjemmekontorforskriftens særregler om arbeidstid. Regjeringen vurderer at behovet for vern på hjemmekontor er likestilt med behovet for vern på arbeidsplassen, og viser til at arbeidsmiljølovens hovedregler om arbeidstid åpner for en viss fleksibilitet. Fra 1. juli 2022 vil derfor arbeidsmiljølovens alminnelige regler om arbeidstidens lengde, arbeidstidens plassering, ukentlig arbeidstid og mer- og overtidsarbeid gjelde som normalt for arbeidstakere på hjemmekontor.
 

Øvrige endringer


I tillegg til de overnevnte endringene innføres følgende:
 
  • En tydeliggjøring av når forskriften gjelder
Hjemmekontorforskriften gjelder kun arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, av noe varighet. For å unngå misforståelser presiseres det nå at forskriftens bestemmelser ikke gjelder kortvarig eller sporadisk arbeid fra hjemmet. Forskriften gjelder også uavhengig av hvorvidt hjemmekontor er avtalt mellom partene eller pålagt av arbeidsgiver.
 
  • Et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene
Nåværende hjemmekontorforskrift stiller krav om at arbeidstaker og arbeidsgiver inngår en skriftlig avtale om hjemmekontor for at arbeid fra hjemmet er tillatt. Dette passer imidlertid ikke like godt i alle situasjoner, for eksempel i situasjoner hvor arbeidsgiver er forpliktet til å pålegge hjemmekontor etter påbud fra myndighetene. Fra 1. juli 2022 vil derfor kravet om avtale erstattes av en drøftelses- og informasjonsplikt dersom hjemmearbeidet skyldes et pålegg eller en anbefaling fra myndighetene.
 
  • En utvidelse av Arbeidstilsynets myndighet
Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Tidligere har Arbeidstilsynet kun hatt en veiledende rolle.
 

Hva er viktig å huske på som arbeidsgiver?


Som arbeidsgiver må du passe på å ha tilstrekkelige individuelle avtaler på plass med alle ansatte som arbeider mer permanent eller varig fra hjemmet.

Eventuelle interne avtalemaler bør oppdateres til å samsvare med gjeldende regelverk, og ansatte som allerede er dekket av en avtale om hjemmekontor bør informeres om endringene. Arbeidsgiver må også sørge for at regelverket etterleves.

Arbeidsgiver bør implementere interne rutiner for å effektivt kunne kontrollere arbeidstakernes arbeidstid, også der de arbeider fra hjemmet. Dette er nødvendig for å sikre etterlevelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler. Videre bør arbeidsgiver, dersom det ikke allerede er gjort, sette i verk tiltak og implementere rutiner for å følge opp arbeidstakere på hjemmekontor. Disse oppfølgingstiltakene bør dokumenteres, for eksempel i form av lagrede møteinvitasjoner.
 
facebook