Forfatterne av kronikken, f.v Helle Ingeborg Mellingen og Anita S. Dietrichson

Agder går i front på likestillingstiltak

03.12.2015 | Helle Ingeborg Mellingen og Anita S. Dietrichson
Takk for at du, Bjørn Aastveit, setter kvinnelig lederskap på kartet. Det gjør vi også. Nå går fylkeskommunene i Agder og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen sammen om å få mer likestilling i næringslivet.
Hodejeger Bjørn Aastveit etterlyser tiltak som kan bidra til at vi får flere kvinner i lederposisjoner på Agder. Han ønsker seg partnere i en regional dugnad. Det gjør vi også, og derfor inngår vi nå et samarbeid om en storstilt likestillingssatsing i landsdelen vår. Med én million kroner i støtte fra Barne - og likestillingsdepartementet.

For å ta bakteppet først: Noen av de viktigste likestillingsutfordringene for Agder er knyttet til det kjønnsdelte og etnisk delte arbeidslivet. I 2008 ble man derfor enige om en 10-årssatsing for likestilling på Agder. Satsingen er knyttet opp mot målene i Regionplan Agder 2020 og nå også i den ferske «Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold» (LIM-planen). Gjennom prosjektet Standard for likestilt arbeidsliv, ønsker fylkeskommunene på Agder å bidra konstruktivt til at bedriftene får flere verktøy og mer kunnskap, slik at man kan bygge opp landsdelens omdømme som attraktivt for kvinner med lederambisjoner og  –talent.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen utarbeider på sin side hver høst en tydelig målsetting på fokusområder for året som kommer. Forankring og eierskap i medlemsmassen er viktig, slik at prioriteringene er mest mulig i tråd med de 750 medlemsbedriftenes ønsker.. Dette sikres gjennom gode diskusjoner i styret, i administrasjon, med samarbeidspartnere, ressursgruppene og med medlemsbedriftene.

Neste år står likestilling som et av satsingsområdene for foreningen, og et av målene for 2016 er: «Arbeide for at likestilling og mangfold er en naturlig del av våre medlemmers virksomhet». Likestilling innebærer like muligheter og rettigheter for kvinner og menn, uavhengig av funksjonsevne, seksuell orienteringalderetnisitet og religion.

De første samtalene om et mulig samarbeid mellom fylkeskommunene og Næringsforeningen startet i høst. For å skape et mer likestilt arbeidsliv i Agder, tror vi at vi har alt å vinne på å jobbe sammen.

Så hva gjøres, helt konkret? Fylkeskommunene ønsker å etablere en sertifiseringsordning for likestilte virksomheter, og mener at det må tenkes nytt og mer systematisk om hvordan man jobber for å rekruttere og bevare riktig kompetanse. I 2014 gjennomførte fylkeskommunene et forprosjekt hvor  både offentlige og private virksomheter ble invitert for å diskutere om en slik sertifisering kunne være et relevant og effektivt verktøy for å skape et mer likestilt arbeidsliv og et bedre omdømme for landsdelen.

Regionalt forskingsfond Agder har bidratt med forskningsmidler. I forprosjektet har FAFO ,sammen med representanter for Hennig-Olsen is, GARD, Kristiansand kommune og organisasjonsavdelingene i begge fylkeskommunene på Agder utviklet et sett med indikatorer for hva som kjennetegner en virksomhet som jobber aktivt og systematisk med likestilling.

Det ble utarbeidet seks indikatorer for hva som kjennetegner en likestilt arbeidsplass:

  1. Forankring i ledelse og blant øvrige ansatte av et planmessig likestillings- og mangfoldsarbeid i hele virksomheten,

  2. Mangfold og likestilling ved rekruttering og avansement,

  3. Heltid som norm, deltid som mulighet,

  4. Tilrettelegging for arbeidstakere med særlige behov,

  5. Forebygging og målrettet håndtering av trakassering og diskriminering.

  6. Likelønn.


Neste skritt mot målet er å gjennomføre pilotsertifiseringer for å teste ut indikatorene i et titalls ulike virksomheter. Da fylkeskommunenes politikere vedtok å avsette prosjektmidler til et slikt pilotprosjekt, stilte Barne- og likestillingsdepartementet opp. Neste år ligger det 1 million kroner til gjennomføringen på Statsbudsjettet, og  Agderbenkens Ingunn Foss (H) er en av dem som har vært viktig pådriver for å få disse midlene til Agder.  Det samme har Agders to fylkesordførere.

Næringsforeningen i Kristiansand og fylkeskommunene ser at vi har felles interesser og felles mål på dette feltet, og pilotsertifiseringene vil vi samarbeide tett om.  Når vi nå begynner å jakte pilotvirksomheter er vi i første omgang ute etter de bedriftene og organisasjonene som selv ønsker å gå i front og bli ledende på likestilling: De som vet at mangfold i ledergrupper er et konkurransefortrinn, og som vil være med på å bygge framtidens arbeidsliv på Agder.

Det er nemlig lite som tyder på at dette løser seg selv. Systematisk arbeid over lang tid er det eneste som nytter. Derfor går Agder nå i front på likestillingssatsing.

Vi er derfor helt enige med hodejeger Bjørn Aastveit om at her må mange ulike aktører jobbe sammen, og vi ønsker både han og andre gode krefter velkommen inn som medspillere i det videre arbeidet. Hvem blir med?

Helle Ingeborg Mellingen

Rådgiver, likestilling inkludering og mangfold i Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner

Anita S Dietrichson

Adm dir i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Du kan lese Bjørn Åstveit sin kronikk her
facebook

Relaterte saker