Strategi 2021-2023

Vår visjon er: Norges mest attraktive bo- og næringsregion
Næringsforeningen skal jobbe med følgende fire hovedområder i 2021-2023:

Grønn omstilling av regionen
Styrke næringslivets posisjon på Sørlandet ved å bidra til klima- og miljøansvar, samt styrke den grønne konkurransekraften i næringslivet.

Bærekraftig by- og regionutvikling
Sikre et attraktivt bo- og arbeidsmarked å bo og investere i gjennom bærekraftig by- og regionutvikling og infrastruktur.

Morgendagens arbeidsliv
Være en synlig premissgiver og pådriver for at bedrifter ser mangfold og inkludering som en konkurransekraft. Beholde og tiltrekke relevant kompetanse til regionen.

Attraktiv møtearena for næringslivet
Det naturlige stedet for næringslivet i Agder og møtes for nettverksbygging, kompetanseheving og B2B.